Pace Car

מכונית בטיחות/ תפקידה לבקר ולהגביל את הקצב של מכוניות המירוץ במסלול מירוצים בהקפות חימום, מצב של תאונה על המסלול, או במצב של זינוק בתנועה  (Rolling Start).

Piggyback

שם לסוג של מבנה בעולם בולמי הזעזועים. השם מעיד כי לבולם יש מיכל שמן/גז חיצוני והוא מחובר כחלק אינגרלי לגוף הבולם דרך גשר עליון שיאפשר זרימת שמן למיכל.