Limited Slip Differential  . בדיפרנציאל מוגבל החלקה קיימת הגבלה (בד״כ נמדדת באחוזים) על השוני בין מהירויות הסיבוב של שני הגלגלים בציר. כיום ניתן למצוא בשוק גם מערכות מכניות וגם אלקטרוניות. היתרון של דיפרנציאל מסוג LSD לעומת דיפרנציאל "פתוח", הוא ביכולת להוריד את הכוח מהגלגלים לקרקע בצורה טובה יותר. יתרון זה יבוא לידי ביטוי בייחוד בשימושים של נהיגה ספורטיבית – דריפטים, נסיעה מהירה בדרכי אפר (ההתנהגות של כלי הרכב תהיה צפויה יותר, נשלטת יותר) וכמובן גם בקטעי עבירות שונים (דיונות, בוץ, סלעים וכו').