CVT – Continuously Variable Transmission . מאפשרת שינוי רציף בטווח יחסי העברה, המוגבלים בשני יחסי העברה קיצוניים – נמוך ביותר והגבוה ביותר.תיבת הילוכים הרציפה, חסרת הילוכים מובנים. רוב התצורות מתבססות על מנגנון המכיל רכיבים כדוגמת חרוטים או כדורים, המעבירים ביניהם כוח בעזרת רצועות או מגע ישיר. תזוזת רכיבים אלו ושינוי נקודות המגע ביניהם, מאפשרת שינוי ביחסי ההעברה.תיבת הילוכים רציפה מאפשרת חיבור קבוע בין המנוע לתיבת ההילוכים, אין צורך בניתוק וחיבור התמסורת, על מנת להחליף בין ההילוכים. בנוסף, מאפשרת להתקן המניע לפעול במהירות קבועה, לאורך טווח מהירויות. יתרונות אלה, יכולים להביא לביצועים טובים יותר וניצול אנרגיה משופר.