ABS

Anti-Lock Brake System מערכת למניעת נעילת גלגלים. מערך של חיישנים מובנים במערכת הבלמים. מערכת זו הגיעה לכלי רכב מתחום בטיחות כלי טיס. תפקידה של המערכת לאפשר היגוי בזמן בלימה חזקה מאד, הרעיון הוא לאפשר לגלגל להמשיך להסתובב ע"מ שפעולת ההיגוי תתאפשר.