Dual Speed Compression מאפשר לכוונן לחוד את השיכוך במהירויות בולם גבוהות ואת השיכוך במהירויות בולם נמוכות (במהלך הכניסה בלבד) ע״י שימוש בכפתורים חיצונייים. כוונון של השיכוך במהירויות בולם נמוכות (ללא קשר למהירות הנסיעה של כלי הרכב) הוא רלוונטי בנחיתות רכות מקפיצות ומשפיע גם על יעילות העקיבה של הגלגל אחר תוואי השטח. יש לבחור בכוונון כזה שייתן לך שליטה טובה בגוף הרכב מבלי לגרום לתנועות גסות ולאובדן אחיזה. כוונון של השיכוך במהירויות בולם גבוהות רלוונטי בעיקר בנחיתה מקפיצות תלולות ונחיתה ״שטוחה״ של הכלי מגובה. המטרה כאן היא לכוון לשיכוך הנמוך האפשרי בלי לקבל ״בעיטה״ מהכלי.