FLOAT- Fox Load Optimized Air Technology טכנולוגיה ופטנט ייחודיים של FOX המאפשרים כוונון בלתי מוגבל של קבוע הקפיץ. קבוע הקפיץ נשלט ע״י לחץ האויר בגוף הבולם. ניתן לכוון את לחץ האוויר בין 50 ל-300 psi ללא כל שימוש בכלים.

בעוד שבולמים בעלי קפיץ יחיד נותנים עקומה לניארית (ראה שרטוט) מציע הבולם בעל טכנולוגיית FLOAT עקומה פרוגרסיבית לכוונון בלתי מוגבל וחסכון במשקל המתלה.